هرگونه شکایت و نارضایتی و انتقاد را میتوانید از طریق اطلاعات تماس زیر گزارش کنید:

ایمیل : alvandkalalux@gmail.com

تماس : ۰۹۹۱۸۲۰۴۱۳۹