تلفن تماس: ۰۸۱۳۲۶۳۱۳۵۶ و ۰۹۹۱۸۲۰۴۱۳۹

ایمیل: alvandkalalux@gmail.com

آدرس: همدان شهرک بهشتی میدان لاله خیابان احرار کوچه ایثار ۲ روبروی
همدان شهرک بهشتی میدان لاله خیابان احرار کوچه ایثار ۲ روبروی پلا